Zarządzanie i przywództwo.

todays

Bądź szefem, dla którego każdy chciałby pracować.

Jako menedżer i przywódca niczego nie osiągniesz w pojedynkę. To, czy inni ludzie oddadzą ci swoje serca i wysiłek zależy od tego, czy w ich oczach zasługujesz na to.


1| Big Boss

Szkolenie Big Boss jest dedykowane dla menedżerów, liderów, przedsiębiorców, którzy chcą, aby kierowane przez nich zespoły osiągały świetne rezultaty dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu każdego pracownika. Każdy menedżer niejednokrotnie staje w obliczu dramatycznego wyboru: czy poświęcić wyniki dla dobra ludzi, czy dbać o dobro ludzi kosztem wyników. Szkolenie udowodni menedżerom, że ta alternatywa jest fałszywa. Uczestnicy nauczą się jak zachować doskonały balans między egzekwowaniem wyników i empatycznym podejściem do ludzi, między pryncypialnością co do zasad , a nowatorskim podejściem wobec wyzwań. Zdobycie tych umiejętności pozwoli uczestnikom na zdecydowanie lepsze godzenie sprzecznych oczekiwań, priorytetów i potrzeb, z którymi się stykają w swojej pracy. Jako wspaniali szefowie będą potrafili tworzyć świetne zespoły, które osiągają świetne wyniki.

Tematy:

 • Wyznaczanie ambitnych i wartościowych celów
 • Powierzanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Pozafinansowe motywowanie pracowników
 • Monitorowanie realizowanych zadań
 • Korygowanie niepożądanych działań i zachowań pracowników
 • Rozliczanie i ocenianie efektów
 • Tworzenie zintegrowanego zespołu
 • Coaching menedżerski i rozwój pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Krytyczne myślenie i wprowadzanie usprawnień
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Wprowadzanie zmian i innowacji

2| Zarządzanie w sytuacji zmian

Nie jest prawdą, że firmy muszą umieć się adaptować do zmieniającego się rynku, ponieważ przetrwanie nie jest obowiązkowe. Natomiast jeśli firma jednak ma zamiar przetrwać, to szybkie adaptowanie się do zmian staje się koniecznością. Rzeczywistość biznesowa jest zmienna, niestabilna, nieprzewidywalna i płynna. W przystosowaniu się firmy do zmian szczególną rolę odgrywają menedżerowie i liderzy. Bez ich prawdziwego zaangażowania oraz umiejętności zarządzania, komunikowania i motywowania do zmian trudno jest liczyć, że inicjatywa zmiany skończy się powodzeniem.

Tematy:

 • W jaki sposób zarządzać w rzeczywistości VUCA (zmienność, nieprzewidywalność, kompleksowość, płynność, niepewność, chaos)
 • Planowanie zmiany
 • Tworzenie wizji zmiany
 • Komunikacja w zmianach
 • Jak motywować pracowników do zmiany?
 • Jak radzić sobie z oporem?
 • Jak stymulować inicjatywę i kreatywność pracowników?
 • Jak pozyskiwać agentów i sprzymierzeńców zmiany?

3| Zarządzanie różnorodnością

Różnorodność pracowników zyskuje na znaczeniu. Zróżnicowanie zespołu pod względem wielu lub osobowości pracowników stymuluje innowacyjność i twórcze rozwiązywanie problemów. Jednak , gdy taki zespół jest niewłaściwie zarządzany, zróżnicowanie prowadzi do konfliktów, powstawania niechętnych sobie grup i dezintegracji zespołu. Dlatego wykorzystanie szans wynikających ze zróżnicowania zależy od jakości pracy lidera takiego zespołu.

Tematy:

 • Zarządzanie tyglem zróżnicowanych osobowości w zespole
 • Sposoby motywowania i integrowania sprzecznych typów osobowości
 • Identyfikacja i wykorzystywanie zróżnicowanego potencjału i indywidualnych talentów
 • Zarządzanie „gwiazdami” w zespole
 • Zarządzanie 4 generacjami pracowników
 • Integrowanie zespołu wielopokoleniowego
 • Stymulowanie współpracy między kobietami i mężczyznami
 • Współpraca w zespole wielokulturowym
 • Zapobieganie wykluczeniu i ostracyzmowi
 • Reagowanie na tarcia i konflikty.

4| Zarządzanie konfliktami

Czy istnieje poprawny sposób radzenia sobie z konfliktem? Jakie są skutki złego zarządzania konfliktem?. Konflikt w miejscu pracy może być nieunikniony, ponieważ pracownicy mają różne osobowości, cele i opinie. Zarządzanie konfliktami jest jednym z podstawowych szkoleń, które oferujemy menedżerom i przełożonym. Nauka skutecznego radzenia sobie z konfliktami jest niezbędną umiejętnością dla każdego kto zarządza ludźmi.

Tematy:

 • Identyfikacja żródła konfliktu
 • Fazy rozwiązywania konfliktu
 • Zarządzanie komunikacją w konflikcie
 • Moderowanie sytuacji konfliktowej
 • Prowadzenie mediacji
 • Poszukiwanie trwałych rozwiązań
 • Kontrola i egzekwowanie rozwiązań.

5| Retencja pracowników

Koszmar każdego menedżera: jeden z twoich najlepszych pracowników rezygnuje z pracy dla ciebie. Kiedy ktoś taki odchodzi, wszyscy inni zaczynają się zastanawiać, czy powinni szukać nowej pracy. Dlatego retencja pracowników powinna znajdować się wysoko na liście priorytetów każdego menedżera. Uczestniczenie w tym szkoleniu pozwoli menedżerom na poznanie skutecznych strategii zatrzymywania kluczowych pracowników i zastosowania ich w swoim zespole.

Tematy:

 • Onboarding i jego wpływ na satysfakcję pracowników
 • Program mentoringu
 • Kompensacja pracownicza
 • Nagradzanie pracowników
 • Równowaga praca-życie
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Wspieranie w sytuacji zmian
 • Wspieranie poczucia wspólnoty w zespole
 • Re-rekrutacja.

6| Motywowanie pracowników

Motywacja to najpotężniejsza emocja, którą pracownicy codziennie wprowadzają do pracy. Zaangażowanie menedżera w motywowanie pracowników poprzez wspólną wizję i komunikację jest podstawową umiejętnością, którą świetni menedżerowie wnoszą do pracy.

Tematy:

 • Jak podtrzymać entuzjazm zmotywowanego pracownika?
 • W jaki sposób radzić sobie z sfustrowanymi pracownikami?
 • Jak stymulować motywację pracowników apatycznych lub wypalonych?
 • Jak zarządzać klimatem emocjonalnym w zespole?
 • Jak uzdrawiać toksyczną atmosferę w zespole?
 • W jaki sposób wzbogacać i uatrakcyjniać pracę monotonną i rutynową?
 • Jak kompensować niezadowolenie pracowników z wynagrodzenia?

7| Mentoring

Temat mentoringu jest szczególnie polecany dla menedżerów lub specjalistów, którzy uczestniczą w procesie sukcesji w firmie. Uczenie innych wymaga rozwinięcia specyficznych umiejętności, które czynią mistrza – mentorem. Szkolenie pomoże mentorom w solidnym przygotowaniu się do tej roli, co pozytywnie wpłynie na budowanie kultury dzielenia się wiedzą w firmie.

Tematy:

 • Tworzenie planu rozwoju dla podopiecznego
 • Zasady budowania relacji mentor-mentee
 • Reguły współpracy pomiędzy mentorem a mentee
 • Sposób weryfikowania postępów
 • Radzenie sobie w sytuacji utknięcia procesu rozwoju

8| Coachingowy styl zarządzania

Świetni menedżerowie potrafią pomagać pracownikom w poprawianiu ich wydajności pracy oraz w uwolnieniu przez nich pełni swojego potencjału. Konsekwentne stosowanie coachingowego stylu zarządzania wpływa na poprawę wyników pracy, zwiększenie motywacji i transfer wiedzy w zespole.

Tematy:

 • Techniki prowadzenia dialogu
 • Empatyczne i krytyczne słuchanie
 • Wspieranie w trudnościach
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • Uwalnianie potencjału pracownika
 • Budowanie u pracowników wiary i zaufania do własnych możliwości
 • Podstawowe techniki coachingowe wspierające rozwój pracownika.

9| 100 pierwszych dni menedżera

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przygotowywanych do objęcia funkcji menedżerskiej i menedżerów niedawno awansowanych. Dzięki uczestniczeniu w szkoleniu nowi menedżerowie będą potrafili uniknąć typowych błędów na początku drogi, co umożliwi szybsze osiągnięcie optymalnej efektywności w zarządzaniu.

Tematy:

 • Jak zbudować swój autorytet wśród współpracowników i innych menedżerów?
 • W jaki sposób kształtować relacje ze współpracownikami w nowej sytuacji?
 • Jak zaplanować pierwsze 3 miesiące na nowej funkcji?
 • Jak radzić sobie z nowymi problemami i sytuacjami w pracy?

10| Droga do przywództwa

Przywódca, za którym nikt nie podąża jest tylko spacerowiczem. Przywódcą staje się ktoś, kto wie dokąd zmierza i potrafi sprawić, aby inni ludzie chcieli tam z nim iść. Przywództwa można się nauczyć, można je w sobie rozwinąć i kultywować. Wymaga to świadomości własnych walorów, uzdolnień lub cech, które sprawią, że znajdzie się odpowiedź na pytanie „Dlaczego inni ludzie mieliby za mną podążać?”. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak rozwinąć swoje przywództwo opierając się nie na władzy, lecz na cnocie pokory, szacunku wobec innych i wewnętrznej determinacji w osiąganiu wartościowych i etycznych celów

Podczas szkolenia uczestnicy przejdą 4 lekcje przywództwa:

 • Jak budować osobistą wiarygodność, aby zasłużyć na zaufanie innych?
 • Jak tworzyć i komunikować charyzmatyczne cele i kierunki działań?
 • Jak przyciągać zwolenników i inspirować innych?
 • Jak wspierać innych w rozwoju i patronować ich doskonałości?

11| Rozwój przywództwa kobiet

We współczesnych dużych organizacjach na szczeblu dyrektorów generalnych jest zaledwie 3-4 % kobiet. To dosyć zagadkowe, a nawet tajemnicze zjawisko. Z wielu badań wynika wszak, że kobiety, które piastują funkcje menedżerskie mają podobne rezultaty jak mężczyźni. Efektem warsztatu jest wzrost świadomości siebie i wzmocnienie poczucia wartości i zaufania do własnych możliwości przez kobiety pragnące pomyślnie rozwijać swoją karierę menedżerską.

Podczas warsztatu poruszone są zagadnienia:

 • Na jakich mocnych stronach opierać kobiece przywództwo?
 • Jak radzić sobie ze stereotypami dotyczącymi przywództwa kobiet?
 • Jak godzić rolę liderki w pracy i „głównego rodzica” w domu?
 • Asertywne stawianie granic
 • Niwelowanie negatywnego wpływu swoich słabszych stron
powrót

Odpowiedzialna współpraca.

todays

Bądź osobą, na której inni mogą polegać.

Zespół to nie jest po prostu grupa ludzi, którzy ze sobą pracują. Zespół to grupa ludzi, którzy mogą sobie nawzajem zaufać i polegać na sobie.


1| Teamship – współpraca na szczycie

Gdy współpraca najważniejszych menedżerów firmy źle działa, cierpi na tym cała firma. Celem warsztatów Teamship jest przełamanie mentalności silosowej we współpracy między najważniejszymi menedżerami firmy poprzez wzrost świadomości zespołowej, zbudowanie kultury wzajemnej odpowiedzialności, wykreowanie zdrowych interakcji w zespole oraz wypracowanie planu odnowy jakości współpracy.

Wypracowane podczas warsztatów rozwiązania pozwolą na:

 • Zwiększenie wewnętrznej motywacji do współdziałania z innymi
 • Pogłębienie empatii i zdolności do troski o wspólne dobro
 • Wzrost wzajemnego zaufania, dogłębne zrozumienie własnego wpływu na innych
 • Zredukowanie egocentryzmu i zastąpienie go bezwarunkową i zdrową pewnością siebie bez potrzeby demonstrowania tego na zewnątrz
 • Zdobycie umiejętności posiadania i sprawowania władzy bez zepsucia i arogancji
 • Zwiększenie swojej tolerancji wobec innych
 • Przełamanie mentalności silosowej we współpracy

2| Wszyscy gramy do jednej bramki

Aż 62% pracowników nie jest zainteresowana tym, czy ich firma odniesie sukces. Wynika to z powszechnego deficytu odpowiedzialności i postawy „Robię tylko swoje, a reszta mnie nie interesuje”.

Tematyka szkolenia oparta jest na 4 filarach budowania kultury współodpowiedzialności w firmie: przejrzystości działań i decyzji, zakresie współudziału pracowników, wzajemnym dzieleniu się informacjami zwrotnymi oraz poziomowi integracji zespołu. Efektem szkolenia jest stworzenie fundamentu kultury współodpowiedzialności w firmie w codziennych relacjach pomiędzy pracownikami z różnych obszarów firmy.

Tematy:

 • Jaki wpływ ma każda jednostka na osiąganie rezultatów firmy?
 • Czym są zachowania odpowiedzialne i nieodpowiedzialne?
 • Jakie przekonania pracowników powodują unikanie przez nich odpowiedzialności?
 • W jaki sposób dzielić się feedbackiem między sobą?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy zamiast szukać winnych?
 • Jak ułatwiać sobie nawzajem pracę?

3| Doceniamy różnorodność

Szkolenie na temat różnorodności to jeden ze sposobów podnoszenia poziomu wiedzy i zwiększenia wiedzy pracowników oraz wrażliwości na kwestie różnorodności. Zapewnia również pracownikom zestaw umiejętności, które pozwalają im skutecznie radzić sobie z różnorodnością w miejscu pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników, którzy pracują w zróżnicowanych zespołach.

 • Obszary różnorodności: wiek, typ osobowości, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, narodowość, orientacja seksualna
 • Strereotypy i uprzedzenia wobec odmienności
 • Jak nauczyć się akceptacji dla odmienności?
 • Szacunek dla odmienności i jej docenianianie
 • Porozumiewanie się bez przemocy
 • Jak współpracować z kolegami o innych osobowościach?
 • Jak porozumiewać się ze współpracownikami i innego pokolenia?
 • Współpraca w zespole wielokulturowym

4| 4 pokolenia w firmie

Celem szkolenia jest lepsze zrozumienie i rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą i komunikacją pomiędzy pracownikami w różnym wieku. Skutkiem szkolenia jest polepszenie współpracy i zwiększenie wzajemnego szacunku i zrozumienia miedzy pracownikami z różnych pokoleń

Tematy:

 • Synergia międzypokoleniowa
 • Stereotypy i uprzedzenia dotyczące wieku
 • Preferencje i potrzeby pracowników w różnym wieku
 • Styl komunikacji pomiędzy pokoleniami
 • Model Active Aging – wykorzystanie mocnych stron każdej generacji

5| Gender Intelligence

Warsztat ma na celu wzrost świadomości i wiedzy na temat zróżnicowanego wkładu kobiet i mężczyzn w efekty zespołu, a także zdobycie umiejętności lepszej współpracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Ten pionierski warsztat w niesłychany sposób otwiera uczestników na nową jakość współpracy w zespołach złożonych z kobiet i mężczyzn.

Tematy:

 • Sposoby porozumiewania się kobiet i mężczyzn
 • Jak podejmują decyzje kobiety i mężczyźni
 • Różne podejście do rozwiązywania problemów
 • Jak doceniać i komplementować kobiety i mężczyzn?
 • Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy kobietami a mężczyznami?

6| Turkusowy zespół

Mianem zespołu turkusowego określa się zespół o bardzo wysokim stopniu autonomii i samozarządzania. Szkolenie stanowi zestaw najlepszych praktyk w samozarządzającym się zespole i dostarcza technik pracy zespołu wysoce autonomicznego.

Tematy:

 • Rekrutowanie i onboarding nowych członków zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Zespołowe rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjowanie podziału zadań i nagród
 • Wzajemne docenianie
 • Proszenie, dawanie i przyjmowanie feedbacku
 • Rola lidera w turkusowym zespole
 • Wzajemny trening i coaching

7| Komunikacja bez przemocy

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o koncept M.B. Rosenberga porozumienia bez przemocy.

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje:

 • Stosowania założeń Porozumienia bez przemocy
 • Efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię
 • Zarządzania własnymi emocjami
 • Udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego
 • Radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały
 • Budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku
 • Rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z silnymi emocjami
powrót

Mistrzostwo indywidualne.

todays

Bądź kimś, kto bierze odpowiedzialność za siebie.

Przełożeni, firma, inne osoby mogą wspomóc w rozwoju indywidualnej efektywności. Lecz ostatecznie każdy musi wziąć odpowiedzialność na swój rozwój i efekty swojej pracy.


1| Adaptowanie się do zmian

Szkolenie uczy w jaki sposób zwiększać swoją zdolność adaptowania się do zmian i radzenia sobie w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach. Główną kompetencją rozwijaną na tym szkoleniu jest umiejętność uczenia się z własnych doświadczeń, wyciągania wniosków i stosowania tych lekcji w nowej sytuacji. Jest to niezwykle cenna umiejętność w sytuacji stałych zmian, których doświadczają wszyscy w firmach.

Tematy:

 • Radzenie sobie ze strachem i oporem wobec zmiany
 • Poszukiwanie okazji i szans w nowej sytuacji
 • Reorganizacja swojej pracy
 • Przeformułowanie priorytetów w nowej rzeczywistości
 • Zwinne uczenie się nowych rzeczy
 • Budowanie odporności w sytuacji niepowodzeń i trudności

2| Umiejętność krytycznego myślenia

Pracownicy, którzy potrafią myśleć krytycznie przynoszą firmie twórcze rozwiązania problemów, pomagają wprowadzać innowacje i przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności. Zdolność do krytycznego myślenia ma znaczenie na każdym stanowisku i w każdym obszarze firmy, gdzie istnieje potrzeba dyscypliny używania rozumu: od biura zarządu do halę produkcyjną.

Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną swoje zdolności krytycznego myślenia w następujących sytuacjach:

 • Rozwiązywanie problemów w systematyczny sposób
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o logikę
 • Uzasadnianie i argumentowanie własnych propozycji
 • Ocenianie propozycji na podstawie faktów
 • Racjonalne prognozowanie
 • Wyciąganie wniosków ze zdarzeń
 • Myślenie samodzielne vs myślenie grupowe

3| Mental Win – pokonywanie przeszkód i niepowodzeń

Warsztat koncentruje się, na budowaniu kompetencji określanej jako prężność psychiczna, czyli umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i okolicznościach takich jak np. doznanie niepowodzenia lub doświadczanie krytyki.

Tematy:

 • Optymalne reagowanie na niepowodzenie
 • Uznanie porażki
 • Spojrzenie z perspektywy
 • Poszukiwanie lekcji
 • Wzmacnianie swojej odporności mentalnej

4| Flow- umiejętność samomotywacji

Celem Warsztatu Flow jest zdobycie umiejętności, które pozwolą uniezależnić własną motywację od czynników zewnętrznych (pochwały przełożonych, uznania klientów, awans, podwyżka itp.) i skupić się na tworzeniu we własnym zakresie doświadczeń optymalnych, czyli takich, które niosą za sobą poczucie przypływu energii, witalności i optymizmu.

Tematy:

 • Proces entuzjazm-wypalenie
 • Cele autoteliczne
 • Doświadczenia optymalne
 • Zew i osobiste zamiłowania
 • Przeprojektowywanie swojej pracy

5| Cyfrowe oświecenie

Cyfryzacja zmienia kulturę, zarządzanie i sposób komunikowania się z innymi. Dlatego tak ważne stają się umiejętności sprawnego i twórczego wykorzystywania możliwości technologii w cyfrowej rzeczywistości. Analfabetyzm cyfrowy pracowników, którzy nie są informatykami jest w swej naturze identyczny z klasycznym analfabetyzmem, gdzie ludzie niepiśmienni byli w pełni uzależnieni od piśmiennych. Warsztat ten jest rozwija fundamentalne umiejętności cyfrowe zwiększające efektywność pracy.

Tematy:

 • Umiejętność tworzenia aplikacji przez nie-informatyków (kodowanie)
 • Styl nieliniowej komunikacji w kanałach cyfrowych
 • Prowadzenie telekonferencji i spotkań wirtualnych
 • Przeprowadzanie zdalnych prezentacji
 • Tworzenie i prowadzenie webinariów

6| Re-connect

Warsztat jest przeznaczony dla kobiet, które powracają do pracy po dłuższej przerwie związanej z macierzyństwem i chcą sprawnie odnaleźć się w starym-nowym środowisku pracy. Szczególnie dotyczy to kobiet na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych.

Tematy:

 • Kto powinien zostać mentorem i przewodnikiem w nowej rzeczywistości
 • Poszukiwanie informacji o kluczowych zmianach w firmie
 • Identyfikacja obecnych priorytetów firmy
 • Rozpoznanie liderów opinii oraz obecnych decydentów
 • Integracja z nieznanymi dotąd współpracownikami

7| Self-direct

Osobista efektywność jest zależna od tego w jaki sposób osoba zarządza swoimi indywidualnymi zasobami, które może w pełni kontrolować. Celem warsztatu jest zainspirowanie i dostarczenie metod, sposobów i narzędzi wspierających zarządzanie sobą. Szkolenie podzielone jest na cztery bloki ściśle ze sobą związane: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, relacje z innymi oraz dbanie o własną energię i motywację. Każdy z tych bloków może być także zrealizowany jako autonomiczny warsztat.

Tematy:

 • Zarządzanie czasem pozwoli na lepsze radzenie sobie z presją wyników, klientów, przełożonych oraz współpracowników
 • Techniki radzenia sobie z napięciem i stresem stały się nieodłącznym „wyposażeniem” współczesnych pracowników
 • Zarządzanie swoimi relacjami i rolami życiowymi (zawodowymi i osobistymi)
 • Gospodarowanie własną energią
powrót

Sprzedaż i marketing.

todays

Bądź tym, kto pomaga wygrywać swoim klientom.

Twoje wyniki zależą od wyników twoich klientów. Praca z klientami to pomaganie im w osiąganiu ich celów.


1| Lead to sale

Szkolenie Lead to Sale skierowane jest do handlowców zajmujących się sprzedażą B2B. Szkolenie uczy działań jakie powinien podejmować handlowiec, aby skutecznie przekształcać leady w szanse sprzedaży i doprowadzać do zamykania procesu. Szczególnie istotną umiejętnością ćwiczoną w czasie szkolenia jest prowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami, którzy nie okazują zainteresowania nawiązaniem współpracy i są zadowoleni ze swoich obecnych partnerów handlowych. Szkolenie uczy krok po kroku umiejętności niezbędnych do perfekcyjnej realizacji poszczególnych etapów procesu. Podczas szkolenia uczestnicy pracują ze swoimi realnymi leadami.

Tematy:

 • Jakie są etapy procesu od leada do sprzedaży?
 • Gdzie i jak pozyskiwać leady?
 • W jaki sposób zarządzać swoimi leadami?
 • Jakimi narzędziami posługiwać się w klasyfikowaniu leadów?
 • Jak i gdzie zdobywać potrzebne informacje na temat leadów?
 • W jaki sposób docierać do osób decyzyjnych potencjalnych klientów?
 • Jak rozmawiać z potencjalnym klientem, który jest zadowolony z obecnej współpracy z Twoim konkurentem?
 • W jaki sposób kreować szanse sprzedaży u potencjalnego klienta?
 • O co pytać potencjalnego klienta podczas pierwszego spotkania?
 • Jak przedstawiać swoją ofertę i firmę nowemu klientowi?

2| Negocjacje

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej pracy negocjują umowy, kontrakty i warunki współpracy ze swoimi klientami, dostawcami lub kontrahentami. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili negocjować nawet w trudnych sytuacjach zachowując dobre relacje z drugą stroną i osiągając zadowalające rezultaty.

Tematy:

 • Jak przygotować się do negocjacji?
 • Budowanie relacji z drugą stroną
 • Zaplanowanie strategii i taktyk negocjacyjnych
 • Obrona przed manipulacjami drugiej strony
 • Wychodzenie z impasu negocjacyjnego
 • Negocjowanie pod presją czasu i emocji
 • Finalizowanie rozmów

3| Account management

Trening dla pracowników zajmujących się współpracą z kluczowymi klientami firmy. Wiele osób sądzi, że account management to po prosu sprzedaż do dużych klientów. To szkolenie uświadamia, że account management nie jest innym sposobem sprzedaży, lecz jest to inna filozofia podejścia do kluczowych klientów

Tematy:

 • Czym różni się account management od zwykłej sprzedaży?
 • Tworzenie account-planu
 • Prezentowanie rozwiązań
 • Budowanie długofalowych relacji z klientem
 • Negocjowanie kontraktów
 • Planowanie współpracy strategicznej z kluczowymi klientami

4| Event management

Ten warsztat pozwoli uczestnikom poznać tajniki drobiazgowego planowania, twórczej organizacji i perfekcyjnej realizacji konferencji, premiery produktu, promocji marki, konwecji, koncertu, festiwalu lub dowolnej imprezy z zakresu marketingu doświadczeń. Warsztaty mają wybitnie praktyczny charakter i odbywają się w rzeczywistej przestrzeni eventowej.

Tematy:

 • Proces zarządzania eventem (wizja, przygotowanie, realizacja, ewaluacja)
 • Iinspiracja najnowszymi światowymi trendami (np. ekologia)
 • Poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w eventach
 • Aspekty prawne eventów
 • Negocjacje i budowanie relacji z podwykonawcami
 • Efektywne metody na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Improwizacja, czyli jak przygotować się na nieprzewidywalne sytuacje

5| Social selling

Szkolenie koncentruje się na umiejętności wykorzystania internetowych sieci społecznych (np. LinkedIn, FB itp.) do znalezienia właściwych perspektyw, budowania zaufanych relacji i ostatecznego osiągnięcia celów sprzedaży. Ta technika sprzedaży umożliwia lepsze generowanie potencjalnych klientów i procesu poszukiwania szans sprzedaży oraz eliminuje potrzebę zimnych telefonów.

Tematy:

 • Tworzenie profesjonalnej marki osobistej w sieci
 • Koncentracja na właściwej grupie potencjalnych leadów
 • Jakie treści umieszczać w sieci w celu zaangażowania odbiorców?
 • Budowanie relacji z potencjalnymi klientami w oparciu o zaufanie

6| Customer experience

Szkolenie dedykowane dla pracowników, którzy mają pośredni lub bezpośredni kontakt z Klientami, a przez to mają wpływ ja jakość doświadczeń jakie Klienci wynoszą z kontaktów z firmą.

Profesjonalizm w obsłudze obecnych klientów pozwala na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy, a umiejętności zdobyte na tym szkoleniu w dużej mierze zwiększą lojalność klientów.

Tematy:

 • Momenty Prawdy – gdzie i czego doświadcza klient w kontaktach z firmą
 • Standard jakości obsługi klientów
 • Przekraczanie oczekiwań klienta w obsłudze
 • Przyjmowanie skarg, zażaleń i reklamacji
 • Kurtuazja i etykieta biznesowa w obsłudze klienta
 • Rozwiązywanie problemów klienta
 • Obsługa przez telefon i e-maila

7| Content marketing

Tradycyjny marketing staje się z każdą chwilą coraz mniej skuteczny. Wartościowa i ciekawa treść powinna stanowić rdzeń współczesnego marketingu.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczne metody tworzenia i wykorzystywania wartościowych treści, które mogą być wykorzystywane marketingowo zarówno w internecie, jak i w formie tradycyjnej.

Tematy:

 • Jak tworzyć treść, która nie będzie potraktowana jako spam?
 • Jak tworzyć treść, którą odbiorcy będą chcieli udostępnić innym?
 • Tworzenie treści w kontekście SEO
 • Nadawanie tytułów
 • Język: styl i słownictwo
 • Wizualizacja treści
 • Struktura komunikatu
powrót

Edutainment.

todays

Zabawa z poważnym celem.

Edutainment to połączenie najlepszych cech rozrywki z edukacją.

Wprowadzenie aktywnej rozrywki bardzo korzystnie wpływa na ostateczne efekty szkolenia. Zabawa przyciąga i utrzymuje uwagę, pobudza zainteresowanie i zaangażowanie, daje przyjemność , radość i zadowolenie. Uczenie się poprzez zabawę przebiega w sposób nieświadomy, co zapobiega przybieraniu przez uczestników krytycznego lub sceptycznego nastawienia. Zabawa otwiera umysły ludzi na nowe idee, na potrzebę zmiany lub korekty dotychczasowego sposobu działania. Ludzie bawiąc się zostawiają swój sceptycyzm za drzwiami, bo wiedzą, że nikt nie będzie próbował ich do niczego przekonywać.

Realizujemy programy edutainmentowe w następujących obszarach:

 • Adaptowanie się do zmian i nowych sytuacji
 • Wellbeing
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Wdrażanie wartości w firmie
 • Budowanie kultury odpowiedzialności
 • Rozwój zdolności przywódczych
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży
 • Wewnętrzna przedsiębiorczość (intrapreneurship)
 • Onboarding

todays

Innowacyjna przestrzeń jako „trzeci nauczyciel”.

Trener, współuczestnicy i przestrzeń są trzema nauczycielami podczas szkolenia. Zajęcia prowadzimy w innowacyjnej przestrzeni starannie dostosowanej do charakteru i celów szkolenia .Przestrzeń szkoleniowa powinna służyć aktywnemu uczeniu się i sprzyjać zaangażowaniu każdego uczestnika. Odpowiednia aranżacja przestrzeni ma wkład w uczenie się.


1| HollyŁódź: robienie filmów to biznes.

todays

Świat filmu i biznes mają wiele wspólnych cech. Gdy myślimy o świecie filmu – myślimy przede wszystkim o gwiazdach srebrnego ekranu, czerwonym dywanie na ceremonii rozdania Oscarów, czy naszych ulubionych scenach dzieł największych mistrzów kinematografii. Ale robienie filmów to przede wszystkim wielki biznes, w którym istotną rolę odgrywają sprawne zarządzanie, praca zespołowa, przywództwo, motywacja, minimalizowanie kosztów, współodpowiedzialność, kreatywne myślenie, podejmowanie ryzyka i radzenie sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami. Ponadto tworzenie filmów to cud współpracy. Tak, jak w każdej firmie. Przemysł filmowy ma więc bardzo wiele do zaoferowania. Umożliwia przekazanie istotnych dla biznesu zagadnień w inspirujący i ciekawy sposób. Łączy zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z rozrywką. Uświadamia pracownikom ich role w biznesie w oryginalny sposób. Poszerza ich horyzonty.

Warsztaty "Kino to biznes"

Poprzez wejście za kulisy filmowej sceny uczestnicy mają możliwość poznania od kuchni sposobów pracy w świecie kinematografii, który zazwyczaj jest niedostępny dla przeciętnego człowieka. W ten sposób uczestnicy zajęć będą mogli spojrzeć na swoją pracę z zupełnie innej, atrakcyjnej perspektywy, dzięki której wyciągną dla siebie pouczające i często zaskakujące wnioski.

Uczestnicy biorą udział w czterech warsztatach:

 • Reżyseria - celem warsztatów reżyserskich jest uświadomienie sobie, jak wiele zależy od sprawnego przywództwa i pracy zespołowej. Świadomość zespołowa pozwoli grupom uczestników w realizacji krótkiej sceny filmowej, która będzie nagrywana pod okiem specjalistów
 • Improwizacja - w jaki sposób radzić sobie w świecie, w którym wszystko się ciągle zmienia? Gdy z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, jakie spotykają nas nie tylko na drodze zawodowej, ale i prywatnej?
 • Aktorstwo - w warsztatach aktorskich pokażemy jak radzić sobie w sytuacjach, w których jesteśmy skazani na siebie. W jaki sposób wejść w role, których wymagają od nas różne sytuacje biznesowe, jak wpływać na odczucia innych w przekazywaniu treści, jak radzić sobie z oceną i krytyką?
 • Kaskaderstwo - uczestnicy w niezwykle atrakcyjny sposób uczą się jak rozważnie podchodzić do podejmowania ryzyka w pracy, jak zdobywać się na odwagę, w sytuacjach które tego wymagają. I to wszystko w formie bardzo wciągających ćwiczeń prowadzonych w bezpiecznych warunkach.
Organizacja

Warsztaty przygotowaliśmy we współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi. Zajęcia są prowadzone w przestrzeniach Filmówki przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy pracowali przy wielu wybitnych produkcjach filmowych, takich jak nagrodzonym Oscarem filmie „Ida”, czy filmie „Zimna wojna” - zdobywcą Złotej Palmy w Cannes.

Podczas zajęć uczestnicy korzystają z profesjonalnego sprzętu wykorzystywanego w czasie realizacji filmów.

Warsztaty mogą być przeprowadzone w innej lokalizacji po odpowiedniej adaptacji pod kątem specyfiki ćwiczeń.

W warsztatach może wziąć udział od 40 do 200 osób.


2| Teamship: porzucenie mentalności silosowej.

todays

W idealnej firmie wszystkie działy wspólnie dążą do osiągnięcia kluczowego celu dla całego przedsiębiorstwa. Jednak często poszczególne komórki skupiają się na zadaniach powierzonych ich określonej sferze, co wpływa na tworzenie się silosów. Ogromne znaczenie ma wówczas funkcjonowanie zespołu najważniejszych menedżerów firmy (Top Management Team). Zwykle jest to grupa ludzi obdarzonych silnymi osobowościami, którzy w walce o wpływy mogą wytwarzać konkurencyjne agendy w firmie. Negatywnie wpływa to na koncentrację na głównym celu, obniża spójność organizacyjną i wydajność.

Celem warsztatów TeamShip jest wprowadzenie realnych zmian w usprawnieniu działania TMT poprzez wzrost świadomości zespołowej, zbudowanie kultury wzajemnej odpowiedzialności, wykreowanie zdrowych interakcji w zespole oraz wypracowanie planu odnowy jakości współpracy.

Warsztaty "Sztab w akcji"

TMT funkcjonuje niczym Sztab Generalny armii, który jest odpowiedzialny za tworzenie i realizowanie strategii działania. Każdy członek Sztabu jest odpowiedzialny za zarządzanie odrębnym obszarem, lecz wszystkie działania są podporządkowane osiąganiu wspólnych celów strategicznych.

Warsztaty są przygotowane we współpracy ze specjalistami Akademii Sztuki Wojennej i odbywają się na terenie Akademii. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, które są prowadzone przez doświadczonych oficerów wojska. W czasie warsztatów uczestnicy korzystają z dostępnej na miejscu infrastruktury wojskowej, która dodatkowo uatrakcyjni zajęcia (np. strzelnica wojskowa, pokaz działań antyterrorystycznych, instalacje ćwiczebne).

Rezultaty warsztatów:

 • Zwiększenie wewnętrznej motywacji do współdziałania z innymi
 • Pogłębienie empatii i zdolności do troski o wspólne dobro
 • Wzrost wzajemnego zaufania
 • Dogłębne zrozumienie własnego wpływu na innych
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej rozróżnienie sytuacji wymagających pracy zespołowej lub pracy indywidualnej
 • Zredukowanie egocentryzmu i zastąpienie go bezwarunkową i zdrową pewnością siebie bez potrzeby demonstrowania tego na zewnątrz
 • Zdobycie umiejętności posiadania i sprawowania władzy bez zepsucia i arogancji
 • Zwiększona zdolność do natychmiastowej reakcji w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie swojej tolerancji wobec innych
 • Zwiększenie zdolności do krytycznego rozumienia przyczyn doświadczanych problemów i barier
 • Lepsze zrozumienie przyczyn zachowań innych ludzi
 • Zwiększenie zdolności adaptowania się do zmian i nowych sytuacji

3| Vital Values: przenoszenie wartości firmowych do realnego życia.

todays

Wartości i etyka w miejscu pracy wpływają na relacje między współpracownikami, a także na sposób, w jaki klienci postrzegają firmę. Wiele organizacji ma podobne obszary zainteresowania, jeśli chodzi o wartości i etykę. Obejmują one, ale nie ograniczają się do uczciwości, odpowiedzialności, szacunku, troski i niezawodności. Niezależnie od tego ile i jakie wartości są deklarowane, najistotniejsze jest to, w jakim stopniu te wartości żyją w codziennych praktykach biznesowych i zachowaniach wszystkich pracowników.

Wspieramy firmy w procesie implementacji wartości poprzez przygotowanie i przeprowadzenie sesji warsztatowych, których efektem jest:

 • Głębsze zrozumienie i współtworzenie wartości firmy przez pracowników
 • Łatwiejsze przeniesienie wartości do codziennej pracy
 • Zwiększenie identyfikacji z wartościami i kulturą firmy
Warsztaty "Design wartości"

Celem warsztatu jest odkrycie i zdefiniowanie kluczowych wartości firmy oraz zaprojektowanie systemu ich wdrożenia we wszystkich istotnych obszarach działalności firmy:

 • Relacje z klientami
 • Relacje z interesariuszami
 • Kultura współpracy między pracownikami
 • Rekrutacja i onboarding
 • Public relations i marketing

W projektowaniu scenariusza warsztatu kierujemy się głównie wielkością firmy. Scenariusz warsztatów dla firm do 100 osób opieramy są na podejściu Tony’ego Hsieh, w którym można zaangażować większość pracowników firmy. Dla firm większych, powyżej 100 osób wykorzystujemy model „Misja na Marsa” autorstwa Jima Collinsa.

Dzień wartości

Zorganizowanie Dnia Wartości ma istotny wpływ na przeniesienie zdefiniowanych wartości w codziennych zachowaniach pracowników. Dobrze zaprojektowany Dzień Wartości powinien być dla pracowników ekscytującym doświadczeniem i wyzwolić w nich autentyczne zaangażowanie w tworzeniu kultury firmy opartej na kluczowych wartościach firmy. Kiedy ludzie naprawdę dobrze się bawią chętniej się otwierają na nowe idee.

Główne elementy organizowanych przez nas Dni Wartości:

 • Inspirująca przestrzeń
 • Lekki posiłek
 • Tło tworzące dobre wibracje (muzyka)
 • Rekwizyty związane ze zdefiniowanymi wartościami
 • Koło Wartości - wspólna gra na rozgrzewkę
 • Zakomunikowanie wartości firmy
 • Sesja Q&A
 • Twórcza aktywność uczestników
 • Indywidualne plany wdrożenia wartości w życie
Warsztat "Chronimy wartości"

Troszczenie się o wartości wymaga od pracowników umiejętnego reagowania w sytuacjach, gdy wartości są łamane. Celem warsztatu jest wyrobienie w pracownikach nawyku proszenia, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych dotyczących zachowań, które nie są zgodne z określonymi zasadami i przyjętymi zasadami.

Poza udoskonaleniem umiejętności przekazywanie sobie informacji zwrotnych uczestnicy zostaną wyposażeni w aplikację usprawniającą informacje zwrotne.

Efektem tego warsztatu będzie w głównej mierze wytworzenie kultury wzajemnego feedbacku w firmie, co wpłynie na wzmocnienie wartości funkcjonujących w organizacji.


4| 9-17 Happy Hours: wellbeing w pracy.

todays

Bierność pracowników, konflikty, niska efektywność, małe zaangażowanie… Problemy widoczne w firmie nie zawsze mają swoje źródło w firmie. Człowiek jest niepodzielną istotą i pracownicy swoje problemy osobiste przenoszą do pracy. Sfera osobista i zawodowa wzajemnie się przenikają. Dlatego troszcząc się o dobrostan pracowników warto dbać ich zrównoważony rozwój, a nie tylko czysto zawodowy.

Zrównoważony rozwój w obszarze społecznym, emocjonalnym, psychologicznym oraz fizycznym stanowi podstawę prowadzonych przez nas programów wellbeingu.

Warsztaty z kompetencji społecznych

Trudno osiągnąć dobre samopoczucie w pracy, gdy pracownicy doświadczają problemów w domu. Zdarza się, ze w poniedziałek ludzie przychodzą do pracy i odpoczywają od problemów domowych.

Tematy warsztatów z kompetencji społecznych:

 • Radzenie sobie z separacją i problemami wynikającymi z częstej nieobecności w domu (nadgodziny, wyjazdy itp.)
 • Porozumiewanie się z nastolatkami
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w rodzinie
 • Radzenie sobie z problemami związanymi z chorobą domownika

Dzięki tego typu warsztatom pracownicy będą potrafili harmonijnie łączyć wyzwania zawodowe, osobiste i rodzinne.

Warsztat "Cicha Chwila"

Coraz więcej osób chce spróbować medytacji w pracy, pomimo częstego sceptycyzmu na początku. Także coraz więcej firm dostrzega korzyści z praktykowania medytacji przez pracowników w czasie pracy. Tempo pracy, presja czasu, stałe napięcie sprawia, że wiele osób czuje się wyczerpana emocjonalnie i fizycznie w ciągu dnia pracy. Zamiast kolejnej filiżanki kawy, zdrowszym i lepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie się na chwilę, uspokojenie myśli i odświeżenie umysłu dzięki kilkuminutowej medytacji przy własnym biurku. Jednak wiele osób nie potrafi odizolować się mentalnie od otoczenia, aby przez chwilę dać odetchnąć swojemu umysłowi.

Celem warsztatu jest propagowanie wśród pracowników umiejętności mentalnego i emocjonalnego regenerowania się poprzez kilkuminutową minutową medytację w ciągu dnia pracy. Warsztaty uczą technik krótkiej medytacji dla każdego i w każdym momencie.

Dobrostan fizyczny

Celem warsztatów i szkoleń na temat dobrostanu fizycznego jest uświadomienie i promowanie wśród pracowników zasad higieny zdrowotnej zarówno w czasie pracy, jak też poza nią.

Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Troska o higienę kręgosłupa
 • Radzenie sobie z bezsennością
 • Zasady zdrowej diety
 • Ergonomia w miejscu pracy
 • Lekcje efektywnego wypoczynku w czasie pracy
 • Radzenie sobie z migreną

Zajęcia mogą odbywać się w miejscu pracy, ale także mogą być znakomitym uzupełnieniem szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem lub zarządzania emocjami.


5| Lunch & learn: głodni wiedzy.

todays

Uczenie się przy okazji wspólnego posiłku to świetny sposób na poszerzanie wiedzy w swobodnej i miłej atmosferze. Sesje odbywają się w porze lunchu, trwają 30-90 minut i dotyczą ciekawych i praktycznych zagadnień związanych z rozwojem zawodowym lub osobistym uczestników.

W zależności od tematu zapraszamy gości specjalnych i wzbogacamy sesję o rekwizyty, które zwiększają atrakcyjność i efekty edukacyjne sesji, na przykład odpowiednie przygotowanie pizzy, która pełni rolę wykresu kołowego przedstawiającego ważne dane i fakty.

Zajęcia mają charakter otwarty, więc mogą w nich uczestniczyć dowolne osoby zainteresowane danym tematem.

Sesja Lunch&Learn jest rejestrowana na wideo, aby umożliwić jej udostępnienie pracownikom, którzy nie mogli być obecni.

Tematy sesji

Tematem sesji może być praktycznie dowolny temat. Poniżej są przykładowe tematy przeprowadzonych przez nas spotkań:

 • Praktykowanie wdzięczności i wzajemnego doceniania się w zespole
 • Budowanie wzajemności we współpracy
 • Radzenie sobie z plotkami
 • Wsparcie i pomoc w zespole
 • Budowanie zaufania
 • Wzajemny szacunek
 • Akceptacja różnorodności
 • Inteligencja emocjonalna
 • Trudne relacje w pracy (praca z ludźmi, których nie lubisz)
 • Savoir-vivre w pracy (dobre maniery w firmie)
 • Szanowanie czasu innych
 • Krytyka i radzenie sobie z nią
 • Team coaching
 • Konstruktywne interakcje
 • Dzielenie się wiedzą
 • Rozwój pasji pracowniczych
powrót

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla